Bedienungsanleitung Bestron AMG600 Meat Grinder

Bedienungsanleitung für das Gerät Bestron AMG600 Meat Grinder

Bedienungsanleitung Bestron AMG600 Meat Grinder

Auszüge von Inhalten

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 1

AMG600Handleiding elektrische vleesmolenDeutschGebrauchsanweisung elektrischen FleischwolfFrançaisMode d'emploi hachoir à viande électriqueEnglishInstruction manual electric meat grinderv 300913-07Nederlands

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 2

Gebruikershandleiding• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in dezegebruikershandleiding.• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen diedoor een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aanervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnen gebruiken, tenzij zeinstructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door eenpersoon die verantwoordelijk is voor hun veiligh

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 3

GebruikershandleidingNederlands• Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.• Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact als utijdens het gebruik storingen ondervindt, het apparaat gaat reinigen, eenaccessoire aanbrengt of verwijdert, of klaar bent met het gebruik.• Houd uw vingers weg van alle bewegende delen van het apparaat als hetin gebruik is.• Schakel het apparaat niet in als de hulpstukken of de schaal niet goedvastzitten.• Schakel het apparaat

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 4

Gebruikershandleiding • • • Let er op dat u het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond neerzet.De luchtgaten aan de zijkant en onderkant van de behuizing mogen niet geblokkeerd worden.Tijdens het monteren dient het apparaat niet op het lichtnet aangesloten te zijn.1. Plaats de maalspiraal in het hoofd met de lange kant naar het hoofd toe (zie figuur 1). Draai demaalspiraal lichtjes totdat deze vastzit in het ‘hoofd’ (onderdeel 2).2. Plaats het draaimes op de schacht van de maals

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 5

Gebruikershandleidingwerking - Kibbeh makenNederlandsVoor de vulling van kibbeh, een oriëntaals vleesgerecht, dient u schapenvleeste gebruiken. Per 100 gram vlees voegt u een eetlepel ofijfolie, een eetlepelfijn gesneden ui en een eetlepel bloem toe. Kruid het vlees naar smaak.1. Maal het vlees één tot twee keer.2. Bak de ui bruin en voeg de rest van de ingrediënten voor de vulling toe.Voor de buitenkant van kibbeh gebruikt u 450 gram mager vlees, 150 tot 200gram bloem en één fijngeraspte

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 6

• Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (zoalsmessen of harde borstels) bij het reinigen.• Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.Technische gegevensType: Vermogen: Netspanning: AMG600350 - 450W, 1000W max. (locked power)220-240V ~ 50 HzMilieu • Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.• Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijkafval

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 7

GebruikershandleidingServiceNederlandsMocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRONservicedienst:BESTRON NEDERLAND BV BESTRON SERVICE Moeskampweg 20 5222 AW ’s-Hertogenbosch Tel: 073 - 623 11 21 Fax: 073 - 621 23 96 Email: info@bestron.com Internet: www.bestron.com CE-conformiteitsverklaringDit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid:• EMC-richtlijn • Laagspanningsrichtlijn 2004/10

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 8

Gebrauchsanweisung• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diesesorgfältig auf.• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitungbeschrieben.• Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgangmit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen odergeistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohneAufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortlichePerson benutzen.• K

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 9

GebrauchsanweisungDeutsch• Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus derSteckdose, wenn bei der Benutzung Störungen auftreten, Sie das Gerätreinigen, Zubehör anbringen oder abnehmen oder Sie das Gerät nichtmehr benutzen.• Kommen Sie bei der Benutzung des Geräts mit Ihren Fingern nicht mit denbeweglichen Teilen in Berührung.• Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Zubehörteile oder die Schüsselnicht richtig

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 10

GebrauchsanweisungFunktion - Erste Verwendung1. Entfernen Sie die Verpackung.2. Reinigen Sie das Gerät, um eventuelle Herstellungsreste zu entfernen. Siehe „Reinigung und Wartung“.Funktion - Zusammenbauen des Gerätes • • • Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät auf einer stabilen, waagerechten Fläche abstellen.Die seitlich sowie an der Geräteunterseite angebrachten Luftschlitze dürfen nicht blockiert werden.Beim Zusammenbauen darf das Gerät nicht ans Stromnetz angeschlossen sein.

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 11

GebrauchsanweisungFunktion - “Rücklauf” funktionWenn das Gerät blockiert, stellen Sie den „R/ON“-Schalter in die „R“-Stellung. Stellen Sie danach den„ON/OFF/Reverse“-Schalter in die „Reverse“-Stellung (Rücklauffunktion) (dies ist die Stellung, in der Sieden Schalter gedrückt halten müssen). Die Mahlschnecke dreht sich nun in die entgegengesetzte Richtungund gibt das blockierende Teil frei. Wenn Sie die Blockierung nicht mithilfe der „Reverse“-Funktion beheben könne

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 12

GebrauchsanweisungReinigung und Wartung1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose..2. Bauen Sie anschließend das Gerät auseinander, indem Sie die im Abschnitt „Zusammenbauen desGerätes“ beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen. • Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung.• Wenn sich die Lochscheibe nur schwer entnehmen lässt, setzen Sie die flache Seite eines Löffelsam Rand zwischen der Lochscheibe und dem Gerätekopf an. Auf diese Weise können Sie die

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 13

Gebrauchsanweisunggelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sicht direkt an Ihren Händler. Bestronbietet auch die Möglichkeit direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfürist, dass Sie sich zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden. Bitteschicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendetwerden. S

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 14

Mode d’emploiConsignes de sécurité - Généralités• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans lemode d’emploi.• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avecdes capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquantd’expérience ou de connaissance; à moins qu’elles n’aient eu desinstructions et ne soient encadrées par des personnes

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 15

Mode d’emploiFrançais• Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l’appareil, lecordon ou la fiche.• N’utilisez jamais l’appareil dans une pièce humide.• Éteignez l’appareil et débranchez la fiche en cas de problème durantl’utilisation, pour le nettoyage, le montage ou le démontage d’unaccessoire, avant de débrancher la fiche, et dès que vous avez fini del’utiliser.• N’approchez pas vos doigts des parties mouvantes de l’appareil pendantqu’il

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 16

Mode d’emploiFonctionnement - Première utilisation1. Enlevez l’emballage.2. Nettoyez l’appareil pour le débarrasser d’éventuels restes de fabrication. Voir ‘Nettoyage et entretien’.Fonctionnement - Montage • • • Veillez à déposer l’appareil sur un support stable et plat.Les trous d’aération sur le côté et dans le bas du bloc-moteur ne peuvent pas être obstrués.L’appareil ne peut pas être branché sur secteur pendant l’assemblage.1. Placez la vis sans fin dan

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 17

Mode d’emploi Si vous ne parvenez pas à éliminer le bourrage en utilisant la fonction « Reverse », vous devez arrêterl’appareil, démonter la tête et la nettoyer.Fonctionnement - Faire du kebbéPour la farce du kebbé, un plat oriental à base de viande, vous devez utiliserdu mouton. Pour 100 grammes de viande, ajoutez une cuiller à soupe d’huiled’olive, une cuiller à soupe d’oignon finement haché et une cuiller à soupe defarine. Assaisonnez la viande selon le goût.1. Hache

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 18

Mode d’emploi • Nettoyez l’appareil chaque fois que vous l’avez utilisé.• Si vous éprouvez des difficultés à retirer le disque, placez le côté plat d’une cuiller sur le bord entrele disque et la tête. Vous allez ainsi pouvoir soulever le disque de la tête.3. Nettoyez les pièces à l’eau chaude savonneuse.4. Nettoyez le bloc moteur et les autres parties du trancheur avec un chiffon propre et un nettoyant désinfectant, et séchez bien. • N’utilisez pas de détergen

Inhalt Zusammenfassung auf der Seite No. 19

Mode d’emploiMaintenanceSi, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de maintenance de BESTRON:BESTRON NEDERLAND BV BESTRON SERVICE Moeskampweg 20 5222 AW ’s-Hertogenbosch Tel: 073 - 623 11 21 Fax: 073 - 621 23 96 Email: info@bestron.com Internet: www.bestron.comFRANCE:Si le produit ne fonctionne pas comme il faut,contactez le distributeur ou un centre de serviceautorisé.Déclaration de conformité CELe présent produit répond aux dispositions des directives euro

HINTERLASSE EINEN KOMMENTAR